อาคารเพื่อการพานิชย์ ขาย (Price on Application), 4247 ตำบล หนองไทร อำเภอพุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130 ประเทศไทย | Orbzu